Historia szkoły


Szkoła posiada bogatą historię. Trudno dziś ustalić, kiedy założono tu pierwszą tego typu placówkę. Pewnym jest natomiast, że szkoła początkowa istniała tu już w 1. poł. XIX w. (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego t. III, s. 901).
Według innego wiarygodnego źródła szkoła w Kaszowie powstała w 1866 roku ( por. Powiat radomski od średniowiecza do współczesności, red. S. Piątkowski, Radom 2009, s. 90). W 1870 r. uczęszczało do niej 55 uczniów, w tym tylko 15 dziewcząt. Z niewiadomych przyczyn liczba uczęszczających do szkoły w Kaszowie uczniów z roku na rok spadała. Najgorzej przedstawia się tu rok 1880. Do szkoły uczęszczało tylko 19 uczniów. W 1890 r. uczyło się 32 dzieci chłopskich, 3 mieszczańskich i 3 szlacheckich. Dużo lepiej przedstawiała się sytuacja w 1914 r. W szkolnych ławach zasiadło już 62 dzieci, w tym tylko 19 dziewcząt. Przewaga chłopców nad dziewczętami była zjawiskiem ogólnonarodowym, będącym efektem mentalności ówczesnego społeczeństwa. W środowiskach chłopskich panowało przekonanie, iż dla kilkunastoletniej dziewczyny umiejętność czytania i pisania jest zupełnie zbędna. Najważniejsze to posiadanie przez nią wiadomości o gospodarstwie, prowadzeniu domu, czego można się było nauczyć od matki i starszych sióstr. Sytuacja ta na szczęście zaczęła się zmieniać w kolejnych dekadach.
Nieznane są losy szkoły w Kaszowie w okresie międzywojennym. Wiadomo tylko, że nauczycielem w kaszowskiej szkole był przez pewien czas p. Władysław Eliasz (zm. W 1922 r.), pochowany na miejscowym cmentarzu. Według relacji p. H. Nogaja szkoła na pewno działała w czasie okupacji. Po zakończeniu wojny przeniesiono ją w 1946 roku do poniemieckich budynków. Tam mieściły się cztery sale i dom kierownika. Klasy były bardzo liczne - po 50 uczniów, a i tak nie wystarczyło dla wszystkich miejsca. Wiele dzieci uczyło się w prywatnych domach. Dziś po tej szkole nie ma już śladu, budynki rozebrano, a na ich miejscu zobaczyć można jedynie piękną łąkę.
Najstarszymi powojennymi nauczycielami byli: kierownik Ludwik Wąsik i jego żona, p. Krystyna Wawel oraz p. Henryk Nogaj. Kiedy p. Wąsik objął kierownictwo w Janiszewie, do Kaszowa został oddelegowany pan Adam Suty, który kierował kaszowską szkołą aż do emerytury. To jemu właśnie mieszkańcy wsi zawdzięczają rozbudowę placówki. W 1972 roku powstał nowy budynek. W 2002 roku podczas małego, bo 30-letniego jubileuszu, nadano szkole patrona - Adama Mickiewicza, odsłonięto tablicę pamiątkową, którą poświęcił ks. bp Adam Odzimek.
W nowym budynku przybyło klas, zwiększyła się liczba nauczycieli. Dziś pracuje w niej 12 pedagogów, uczy się ok 50 dzieci, a funkcję dyrektora pełni Grażyna Jesionek.
Dzisiejsza Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaszowie w niczym już nie przypomina tej powojennej. Posiada nowoczesną salę komputerową, siłownię z odpowiednim wyposażeniem, bibliotekę.  Szkoła ma na swoim koncie liczne osiągnięcia sportowe, przedmiotowe i artystyczne. Jest przyjazna dzieciom.

 

 

 

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają dyżurujący nauczyciele. Dodatkowym zabezpieczeniem jest monitoring wewnętrzny oraz system alarmowy. Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe: tablice interaktywne, salę komputerową z z dostępem do internetu, projektory multimedialne.

 

 

Tablica pamiątkowa poświęcona przez ks. bpa A. Odzimka podczas uroczystości nadawania szkole patrona w 2002 r.
Tablica pamiątkowa poświęcona przez ks. bpa A. Odzimka podczas uroczystości nadawania szkole patrona w 2002 r.